Bouleregler 2023

Allmänt

§1 Tävlingsform

”Monrad”

Monrad är en spelform där ett förutbestämt antal omgångar spelas för att utse segrare i tävlingen.
Första omgången lottas helt fritt.
Efter varje slutfört omgång rangordnas lagen efter resultat (antal poäng och total klotskillnad.
I nästa omgång möts lag 1 och lag 2, lag 3 och lag 4 osv.
Samma procedur i efterföljande och sista omgång.
Vinnaren är det lag med flest segrar och högsta klotskillnad.

De tävlingar som denna spelform är:
”Sommartävlingen” som singeltävling, ”Böff`s Minne” och ”Guldklotet” som par tävling samt LB-cupen som är en utslagstävling där alla spelar minst 3 omgångar.
Koloniserien spelas med X-antal omgångar, beroende på antal anmälda lag. Varje spelomgång spelas över 3 matcher.
Alla tävlingarna skall efter bästa förmåga genomföras utan förekomst av ”Walk Over”.
Spelet är öppen endast för medlemma i Boulegänget

§ 2. Spelet
Spelområde och markerade banor.


Boule kan spelas på samtliga underlag. Tävlingsledaren kan bestämma att en tävling ska äga rum på avgränsade banor.
Dessa skall vara minst 12 meter långa och en bredd på minst 2 meter.
Det samma gäller för ”öppna” banor.

Ett spelområde består av ett antal banor begränsade med snöre, vars tjocklek inte får påverka spelet. De snören som markerar banan är döda linjer.
Om banorna omges av fasta barriärer eller liknande, ska avståndet vara minst en halv meter från dessa dödlinjer.

§3. Spelstart, Ringen.

Spelarna ska lotta som vilket lag som börja och först kasta ut lillen.
Utanför banorna, på gångbanorna skall ritas en ring, (streck är inte tillåtet) den får inte vara mindre än 35 cm eller större än 50 cm i diameter. Dock skall den vara så stor att varje spelare får plats i den.
Spelarens fötter vara helt inne i ringen och får inte vidröra dess kanter eller helt lyftas från marken förrän det kastade klotet har vidrört marken.
Laget som kastar ut sista klotet i omgången skall sudda ut ringen som används. Detta gäller endast på öppna banor.

§4. Borttagning av hinder.

Det är förbjudet att ta bort, flytta eller trampa ner eventuella hinder som finns på banan.
Den spelare som står i tur att spela, eller dennes medspelare, får fylla igen (1) fördjupning orsakad av ett spelat klot.
Det är inte tillåtet att preparera spelområden (banorna) 30 min före tävlingsstart eller mellan spelomgångarna.

§5. ändra spelriktning

För spel på öppna banor är det inte tillåtet att ändra spelriktning eller byta spelområde.

§6 Lillen.

Utkast av lillen

Laget som vinner lottningen eller som vann föregående omgång, har (3) försök att kasta ut en godkänt lille.
För att ett utkast ska vara giltigt krävs: att avståndet mellan lillen och ringens innerkant är mellan 6 och 10 meter.
Om utkastet inte är godkänt har laget ytterligare 2 försök. Misslyckas laget, går lillen över till motståndar-laget. Även om om det första laget misslyckas med sitt utkast, behåller de rätten att kasta ut första klotet.

Lille som förflyttas.


Om lillen flyttas av klot i samma match skall den nya positionen behållas.
Om lillen förflyttas så att den blir ogiltig (träffar sargen) är den död, finns tre alternativ:
1. Båda lagen har klot kvar att spela. Omgången är oavgjord och lillen kastas ut av de lag som vann den senaste omgång.
2. Endast ett lag har klot kvar. Detta lag får tillgodaräkna sig lika många poäng som de har kvar att spela.
3. Inget laghar klot kvar att spela. Omgången är oavgjord och lillen kastas ut av det lag som vann senaste omgång.

§7 Stoppad lille

Följande gäller beträffande en lille som skjuts iväg efter träff av klot:
1. Om den stoppas eller ändrar riktning på grund av åskådare, skall den förbli liggande där den stannat.
2. Lägga tillbaka lillen på dess förutvarande plats.

Om den stoppas eller ändrar riktning på grund av en spelare i matchen som befinner sig på banan får dennes motståndare välja mellan att:
A. Låta lillen ligga där den ligger.
B. Lägga tillbaka lillen på dess förutvarande plats.
C. Placera lillen någonstans på förlängningen av en linje mellan det förutvarande och det nuvarande läget, med maximalt avstånd på 20 meter, så den är synlig från ringen.
Om lillen efter att ha träffats passerar förbjudet område och återkommer till banan, är den död.

§8. Klot

Kast av klot.

Det första klotet i en omgång kastas av en spelare som vunnit lottningen om lillen eller den föregående omgång. I fortsättningen kastar det lag som inte ligger närmast lillen. När endast ett lag har klot kvar spelas dessa.
Spelade klot får inte kastas om, med följande undantag:
Klot som stoppas eller ändrar riktning mellan ringen och lillen från annan match, eller av ett djur i rörelse.

§9. Provkast och klot som hamnar utanför banan.

Provkast får inte förekomma under pågående match.

§10. Döda klot

Varje klot är dött i och med att det kommer in på förbjudet område.
Ett klot på gränsen till förbjudet spelområde (snöret), är det inte dött förrän hela klotet har passerat gränsen till förbjudet spelområde vilket inträffar när hela klotet befinner sig på andra sidan denna gräns sett ovanifrån. Det samma gäller vid spel på markerade banor när klotet i sin helhet passerar mer än en intilliggande bana längs långsidan eller då det passerar banans kortsida.

Vid tidsbegränsade matcher är klot döda då de passerar banans markeringar.
Varje dött klot skall omedelbart tas ur spel. Om så inte sker förklaras klotet giltigt i den stund motståndarlaget spelar ett klot

§11 Stoppat klot

Spelat klot som stoppas eller ändrar riktning på grund av åskådare ska ligga kvar där det stannat.
Spelat klot som stoppas eller ändrar riktning av medspelare, är dött.

Spelat som stoppas eller ändrar riktning på grund av någon från motståndarlaget, får enligt spelarens önskan, antingen kastas om ellerligga kvar på den plats där det stannat.
Den spelare som avsiktligt stoppar ett klot i rörelse på banan utesluts tillsammans med sitt lag omedelbart från pågående match.

§ 12 Tidsfrister

Efter att lillen kastas ut har varje spelare maximalt en minut på sig att kasta sitt klot. Tiden räknas från det att lillen eller föregående klot har stannat eller att mätning har slutförts.

§ 13. Felaktigt spelade klot.

Skulle en spelare av misstag kasta ut ett klot innan motståndarna kastat sitt sista klot, anses det som giltigt. Det är motståndarnas skyldighet att göra sig redo att fortsätta spelomgången.

§ 14. Mätning.

Det lag som spelat sista klotet ska utföra mätningen. Motståndarna har alltid rätt att kontrollmäta.

Vid oenighet får en utanför stående person kallas in för att utanför kontrollmätningen och hans ord gäller.

Varje mätning ska genomföras med ett lämpligt mätinstrument som varje lag måste ha med sig. Det är inte tillåtet att mäta med fötter, fingrar eller annat.

Spelare som inte följer detta bestraffas och kan vid upprepning uteslutas ur tävlingen.

Mätningen är förlorad för ett lag om någon av dess spelare under mätning rubbar lillen eller något av de klot som ska mätas.

§ 15. Tidsbestämda spelomgångar.

Då våra tävlingar är ”Monrad” och är tidsbestämda till maximalt 50 minuter gäller följande:
När 50 minuter är förverkligade skall spelet avslutas efter sista klotet i omgången.
Vid lika, spelas 2 klot från varje lag.

§ 16. Sen ankomst

Ankommer man 5 minuter för sent till spelstart utgår ”Walk Over” 13 – 7 till motståndarlaget för gällande spelomgång.

§ 17. Utbyte av spelare.

Alla som inte är anmälda till aktuella tävling anses som reserv och får delta som sådan.
Det finns ingen restriktion på hur ofta man får kalla in en reservspelare. Man får använda sig av två reserver vid samma speltillfälle. Om ingen korrekt reserv finns tillgänglig skall ”Walk-over” principen användas, 13-7 till det lag som är på plats.

§ 18. Avbrott

Om vädret allvarligt försämras under tävling ska i princip alla pågående omgångar avslutat om inte annat beslutat.

§ 19 Ny tävlingsomgång

Skulle det visa sig att vissa matcher inte är avslutade när ett nytt skede i tävlingen påannonserats (andra eller tredje match). Tävlingsledarna skall vidta alla de åtgärder och beslut som denna anser vara nödvändiga för tävlingens genomförande.

§ 20. Anstötligt beteende

En korrekt klädsel krävs av varje spelare och det är inte tillåtet att spela i bar överkropp. Av säkerhetsskäl får man inte spela barfota. Det är förbjudet att röka, även elektroniska cigaretter på spelområdet. eller att använda mobiltelefon under pågående match. samt at ha ett vårdat språk. Överträdelser av detta kan medföra uteslutning från tävlingen. Vid grövre fall kan total uteslutning från spel bli tillfället.

Tävlingsledare Steen Andersen.

Boulegängets styrelse Ragnhild Lundin.

Dessa regler gäller på såväl träning som tävling.

Uppdaterade regel sätt, Helsingborg 5 Sept. 2023