Besiktning av området 2024

Enligt gällande avtal med Helsingborgs stad ska alla kolonilotter odla minst 30 % av lottens area. För odlingslotter gäller 70 % av lottens area måste vara odlad. Om osäkerhet finns vad avses med odling hänvisas till föreningens besiktnings grupp eller till Mark och Exploatering senheten MEX.

Besiktning av området kommer att ske den 23 /5 2024. En tjänsteman från MEX kommer då, tillsammans med förningens besiktningsgrupp, granska samtliga koloni – och odlingslotter.

Skulle det visa sig att inte odlings kravet uppfylls kommer kommunen att påföra ägaren av lotten ett vite på 1500 kr. Observera att någon respit inte kommer att ges utan vitet påförs direkt

Vid besiktningen tittar man också på byggnader och växtligheten. det kan eventuellt bli fråga om anmärkningar som meddelas koloni-/lottägaren.

Vi påminner om vad som gäller §30 i förenings stadgar.

”Försummelse att följa gällande bestämmelser avseende samtliga regler i allmänna bestämmelser, ordningsregler, kommunens avtalsregler, miljönämndens regler ör koloniområden kan medföra vite. Om rättelse ej sktt, efter anmaning, skriftlig påminnelse och 14 dagars respit ska vite på 3 %av prisbasbeloppet utdömas.

Styrelsen