Senaste Nytt


2023-03-24

Till Alla Kolonister

Vi räknar med att öppna vattnet Lördagen den 1/4 om vädret tillåter. Se till i god tid gärna nogra dagar innan att stänga kranar och ventiler både i stugan o trädgårdar. Du själv ansvara för evt vattenskador om någon kran eller ventil inte är stängd.

Styrelsen .

————————————————————

                                                                                                                                       2022-09-16

Besiktningar av området 2023

Enligt gällande avtal med Helsingborgs stad ska alla kolonilotter odla minst 30 % av lottens area. För odlingslotter gäller att 70 % av lottens area måste vara odlad.

Om osäkerhet finns vad som avses med odling hänvisas till föreningens besiktningsgrupp eller till

Mark och exploateringsenheten, MEX.

Besiktning av området kommer att ske den 25/5 2023. En tjänsteman från MEX kommer då, tillsammans med föreningens besiktningsgrupp, granska samtliga kolonilotter och odlingslotter.

Skulle det visa sig att inte odlingskravet uppfylls, kommer kommunen att påföra ägaren av lotten ett vite på 1500 kr. Observera att någon respit inte kommer att ges utan vitet påförs direkt.

Vid besiktningen tittar man också på byggnader och växtlighet. Det kan eventuellt bli fråga om

anmärkningar som meddelas koloniägaren/lottägaren.

Vi påminner om vad som gäller enligt § 30 i föreningens stadgar.

” Försummelse att följa gällande bestämmelser avseende samtliga regler i allmänna bestämmelser, ordningsregler, kommunens avtalsregler, miljönämndens regler för koloniområden kan medföra vite. Om rättelse ej skett, efter anmaning, skriftlig påminnelse och 14 dagars respit ska vite på 3% av prisbasbeloppet utdömas.”