Årsmötet 2023

Helsingborg 2023-04-26

 • Årsmötet öppnande.
 • Ordförande Bengt Hällstrand hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
 • Val av ordförande för mötet
 • Föreslagen Lars Malmros valdes till mötesordförande.
 • Val av sekreterare för mötet
 • Lars Ottosson valdes till sekreterare.
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstberättigas enligt § 18)
 • Röstlängden fastställdes till totalt 65 röster
 • Fastställande av dagordning
 • Enligt § 15 i stadgarna.
 • Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
 • Anette Troedsson, Stuga 87 och Steen Andersen stuga 146.
 • Fråga om kallelsen behörigt skett
 • Kallelse tillsammans med övriga handlingar skickades ut och uppladdades på hemsidan, för mer än 2 veckor sedan. Mötet godkände kallelsen.
 • Föredrag av styrelsens årsredovisning (berättelse)
 • Årsredovisning, postades till samtliga medlemmar med kallelsen.
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Revisionsberättelsen, postades till samtliga medlemmar med kallelsen.
 • Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
 • Mötet fastställde redovisade balans och resultatrapport.
 • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balans redovisning
 • Mötet godkände årets vinst.
 • Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Mötet beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag
 • Fastställande av avgifter och budget
 • Arvode ökar från 32.000:- till 35.000:-
 • Val till styrelsen
 • Val av ordföranden för 2 år, avgående Bengt Hällstrand
 • Nyval till ordförande Lars Ottosson.
 • 1. Ledamot på 2 år, avgående Bo Ekstrand.
 • På nytt val Bo Ekstrand. Nyval
 • Två suppleanter på 1 år avgående Lars Ottosson och Jörgen Persson.
 • På nytt val Bengt Hällstrand och Monika Jönsson.
 • En revisor på 2 år, avgående Thomas Possling.
 • Ny vald revisor Nils Rönnberg1 år och Ragnhild Lundin 2 år.
 • En revisorssuppleant på 1 år, avgående Dariusz Fijalkowski
 • Ny vald revisorssuppleant Arta Hara 1 år.
 • Valberedning på 3 personer med en sammankallande, avgående Ullrika Olausson (Sammankallande).
 • Nyvald valberedning på 1 år, Robert Wessman, Niklas Grönvall och Glenn Trejing, alla på 1 år.

Kvar på 1 år Kassör Eva Jansson, styrelseledamöter Christer Nilsson och Peter Fristedt samt revisor Nils Vesterlund.

Beslut om firmatecknare, (enligt stadgarna Ordförande och Kassör var för sig).

Ordförande Lars Ottosson och kassör Eva Jansson valdes som firmatecknare var för sig.

Behandling av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

Inga frågor att behandla.

Behandling av till årsmötet i stadgeenligt ordning inkomna motioner.

Inga frågor att behandla.

Avslutning.

Mötesordförande, Lars Malmros tackade för förtroendet att få leda dagens möte, varpå mötet förklarades avslutat.