½ årsmötet 2023

Protokoll fört vid Lundsbäcks koloniförenings

halvårsmöte söndag 20 augusti 2023 Org. Nr: 843000-9988,

 §1 Mötets öppnande Ordf. Lars Ottosson förklarade mötet öppnat. 47 röstberättigade deltog.

 §2 Val av mötesordförande Mötet utsåg Lars Ottosson till mötesordförande.

 §3 Val av sekreterare Mötet valde Thomas Possling att föra protokollet.

 §4 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes i förelagt skick.

§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare Annie Johansson och Steen Andersen valdes.

§6 Mötets behörighet Mötet förklarades behörigen kallat.

 §7 Rapporter §7a Kostnaden för vatten är föreningens ojämförligt största enskilda kostnad. Kolonistugorna förbrukar i snitt 35 m2/dygn och odlingslotterna 3.9 m2/dygn. Detta är ingen nämnvärd ökning jämfört med tidigare år – inte ens innan VA-anslutningen, men heller ingen minskning – trots sommarens rikliga regn. Dock uppmanas till sparsamhet. Den påkörda grinden har lagats (av medlemmar). Kostnaden för detta kommer att belasta den som körde ner grindstolpen och tynger således inte föreningens ekonomi.

§7b Ekonomi Kassören rapporterar att betalningsviljan bland medlemmarna är god och vi har pengar på kontot (cirka 380.000 kr.). Fakturan till NSVA för anslutning är nu betalad och trots uppdelad betalning kommer föreningen inte att belastas med någon ränta. Vatten betalas nu månadsvis efter förbrukning och vi har för dagen en fordran på cirka 24.000 kr. Elstöd är sökt och beviljat med 21.860 kr. Vidare har vi genom medlems försorg nu möjlighet att åter få betalt för aluminiumburkar utan pant. Detta har hittills inbringat 7.000 kr. För att spara portokostnader framgent kommer rutinen för årsmöteskallelsen att ses över.

 §7c Besiktningar/bygglov MEX har genomfört årets besiktning och inga viten från kommunen har ålagts några medlemmar. Dock har besiktningsgruppen utfärdat 24 påpekanden. Framöver kommer efterföljden av regler att kontrolleras hårdare och vite (f.n. 1.500 kr.) kommer att utkrävas utan respit. Påmindes om att häckarna ska vara klippta innan 15 september och har en maxhöjd på 120 cm. Nästa besiktning av MEX kommer att ske 23 maj på förmiddagen. Föreningen söker 2 frivilliga att hjälpa till med trädklippning på gemensamma ytor. Detta kan utgöra årets arbetsplikt. Påmindes om att de som sökt bygglov måste slutanmäla sina projekt till kommunen inom 5 år och innan nybyggnationer tas i bruk.

§7d Ristomten Eftersom kommunen inte sagt upp avtalet för ristomten kommer den att fungera som tidigare även nästa år. Föreningens ”tipp-bil” börjar bli gammal och det är tveksamt om den klarar en besiktning till. Styrelsen ska försöka hitta en lösning när det blir aktuellt. Förslag är välkomna. Påminner även om reglerna för häckklipp. Som tidigare ansvarar var och en för att bortforsla sitt och inget får lämnas på ristomten.

§8 Inkomna motioner Inga motioner har inkommit till halvårsmötet.

§9 Övriga frågor Hemsidesansvarige uppmanade medlemmarna att kolla föreningens hemsida (lundsbackskoloniforening.se) med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade. Påpekades också att det slarvas med att låsa grindar efter sig när man kommer efter de ska vara stängda eller åker innan de ska öppnas.

§10 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och förklarade halvårsmötet avslutat.